Flytta med barn till Norge

Att flytta med barn till Norge är enkelt. Du börjar med att folkbokföra dig och sen kommer alla uppgifter från försäkringskassan i Sverige automatiskt registreras över. En ansökan kring barnbidrag ska göras om mamman inte är registrerad eller bosatt i Norge och om barnet är äldre än sex månader när rätten till barnbidrag börjar gälla.

Barnbidraget ska värderas enligt EES-avtalets regler och ansökan skickas till det lokala NAV-kontot. Barnbidraget i Norge heter barnetrygd och ges till alla barn under 18 år som är bosatta i Norge. Det ordinarie beloppet per barn är 970 norska kronor per månad.

Som gravid i Norge har du rätt till att få anpassade arbetsuppgifter av arbetsgivaren eller en omplacering till ett annat arbete om du av hälsomässiga skäl inte kan fortsätta på ditt gamla jobb. Friska gravida kvinnor ges också havandeskapspengar om de inte kan arbeta.

Förskolorna kan vara både privata och kommunala och riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Ansökan om plats sker via blankett som finns att hämta ut på den aktuella förskolan eller hos kommunen.

Kostnaden kan variera men det finns en maxtaxa. Intagningen sker vanligtvis en gång per år och gäller för barn som fyller ett år senast vid utgången av augusti det året man ansöker om daghemsplats. I Norge har alla barn rätt och förpliktelse till att vidare genomgå grundskolan vilken börjar när barnet varit i Norge i tre månader.

Skolgången börjar vanligtvis i augusti det år barnet fyller sex år. Undervisningen och materialet är gratis och det finns möjlighet till fritidsverksamhet från årskurs ett.

På gymnasial nivå finns det flera olika utbildningar att välja mellan i form av studieinriktade och yrkesinriktade utbildningsprogram. Utbildningen är frivillig, men alla ungdomar mellan 16 och 19 år har lagstadgad rätt till en treårig utbildning så länge eleven gått 10 år i grundskola eller motsvarande.

Alla ungdomar i nordiska länder har samma rätt till utbildning på gymnasial nivå om de gått ut grundskolan där inga krav på norska ställs. På NAVs webbplats kan du läsa mer kring skolgång och bidrag för just ditt barn.

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden